Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Детальний план території земельної ділянки по вул. Мічуріна в с. Великий Поділ Семенівського району Полтавської області площею 60 кв. м. з метою відведення земельної ділянки в землі зв'язку (13.01. для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд тел

Дата: 24.09.2020 10:59
Кількість переглядів: 629

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Виконавчий комітет Семенівської селищної ради Семенівського району Полтавської області  (38200  Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул. Незалежності, 44А).

2. Вид та основні цілі документу державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Документація державного планування — “Детальний план території земельної ділянки по вул. Мічуріна в с. Великий Поділ Семенівського району Полтавської області площею 60 кв. м. з метою відведення земельної ділянки в землі зв'язку (13.01. для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації), розміщення базової станції стільникового зв'язку” є документацією з просторового планування на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування стратегії та забудови території  в північній частині села на якій планується розмістити базову станцію мобільного зв'язку.

При розробленні детального плану території для розміщення об'єкту були враховані схеми планування території області та району, генеральний план населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного та земельного кадастру.

Детальні плани територій, відповідно до ст.19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, зокрема, визначають:

- функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;

- містобудівні умови та обмеження;

- потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

- доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

- черговість та обсяги інженерної підготовки території;

- систему інженерних мереж;

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;

- порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

- межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів.

Детальний план є документом на основі якого видаються містобудівні умови та обмеження, які згідно зі ст.29 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” включають:

- відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки містобудівній документації на місцевому рівні;

- планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони);

- охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж.

3. Умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Об'єкт, розміщення якого передбачене Детальним планом в межах  села Веселий Поділ Семенівського району Полтавської області (базова станція мобільного зв'язку) не підпадає до переліку об'єктів, для яких необхідне здійснення оцінки впливу на довкілля.

Основні показники об'єкту, розміщення якого передбачено Детальним  планом території:

Детальним планом передбачається розміщення наступних будівель і споруд в межах території проектування:

базова станція мобільного зв'язку;

- шафа кліматична;

- огорожа майданчику.

Постійне перебування працівників під час експлуатації об'єкта не передбачається.

Загальні характеристики об'єкту, що проектується — див. “Паспорт радіотехнічного об'єкту (додаток 3).

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території проектування або тих, що можуть виникнути з реалізацією планової діяльності.

Визначення основних екологічних проблем

 1. Атмосферне повітря: викиди від автотранспорту і устаткування під час будівельних робіт, при експлуатації вплив відсутній.
 2. Водні ресурси: вплив відсутній.
 3. Земельні ресурси: порушення земляного покрову під час будівельних робіт, при експлуатації вплив відсутній.
 4. Акустичний вплив:
  • додаткове шумове навантаження під час будівельних робіт;
  • під час експлуатації обладнання рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ.
 5. Здоров’я населення:
  • електромагнітне випромінювання від передавачів.
 6. Поводження з відходами: при будівництві відходи вивозяться в установленому порядку, при експлуатації відходи не утворюватимутся.

Відносно визначених екологічних проблем на території розроблення Детального плану в складі СЕО будуть визначені основні цілі охорони довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, в тому числі для здоров'я населення:

 • передавачі, що є джерелами електромагнітного випромінювання планується розмістити на висоті 42 м, що не впливатиме на електромагнітний фон  житлової забудови та на інших територіях села в межах існуючої висоти будівель і споруд села. Ймовірні негативні наслідки для здоров'я населення не передбачаються.

б) для територій з природоохоронним статусом:

- території ПЗФ в межах території проектування та на прилеглих територіях відсутні. Вплив відсутній.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

- населений пункт в межах якого розташована територія для якої розробляється детальний план знаходиться на території Полтавської області, яка не граничить з сусідніми державами — транскордонні наслідки відсутні.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

У контексті СЕО розробки детального плану і з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути варіант «нульовий», без впровадження проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • попередні фізичні розрахунки по розповсюдженню електромагнітних хвиль від базової станції;
 • положення та дані наукових статей.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на державну політику в галузі забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об'єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні екологічно безпечні технології при будівництві та експлуатації об'єктів, розміщення яких пропонується детальним планом.

Перелік  і стисла характеристика проектних рішень, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних там водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

Сфери охорони довкілля

Основні виявлені проблеми, пов’язані із проектом ДДП

Заходи, які передбачається розглянути.

Атмосферне повітря

При експлуатації об'єкту  вплив відсутній.

Впровадження при проведенні будівельних робіт технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

 

Водні ресурси

Вплив відсутній.

-

Земельні ресурси

При експлуатації об'єкту  вплив відсутній.

Впровадження при проведенні будівельних робіт технологій, спрямованих на зменшення забруднення ґрунту. Бережне зняття родючого шару ґрунту при влаштування фундаментів станції та огорожі.

Здоров'я населення

Вплив електромагнітного випромінювання.

Розташування базової станції мобільно зв'язку та передавачів на ній таким чином, щоб зменшити (унеможливити) вплив електромагнітного випромінювання на населення.

 

Поводження з відходами

При експлуатації об'єкту відходи не утворюватимуться.

Своєчасне видалення відходів під час будівництва.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Орган до якого подаються зауваження:

Семенівська селищна рада Семенівського району Полтавської області  (38200  Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул. Незалежності, 44А).

 

Строки подання:

15 діб (з ___01.2020 по ____02.2020 р.) з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Детальний план території земельної ділянки по вул. Мічуріна в с. Великий Поділ Семенівського району Полтавської області площею 60 кв. м. з метою відведення земельної ділянки в землі зв'язку (13.01. для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації), розміщення базової станції стільникового зв'язку (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”) на сайті Семенівської селищної  ради: (посилання на сайт).

 

Висновки:

Таким чином, зважаючи на те, що детальний план є документом державного планування на місцевому рівні та об'єкт, розміщення якого заплановане детальним планом знаходиться в сучасних адміністративних межах населеного пункту, відповідно до ст. 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” даний документ потребує стратегічної екологічної оцінки.

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора