A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Положення про сектор охорони здоров’я Виконавчого комітету Семенівської селищної ради

 

СЕМЕНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта  сесія восьмого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

12 липня  2021 року                                                                            № 361

 

Про затвердження Положення про Сектор охорони здоров’я Виконавчого комітету Семенівськоїселищної ради

 

Відповідно до Закону України,«Основи законодавства України про охорону здоров'я», з метою реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я,керуючись ст.ст. 25, 26, 32, 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального розвитку, соціального захисту,Семенівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про Сектор охорони здоров’я Виконавчого комітету Семенівської селищної ради (Додаток 1). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального розвитку, соціального захисту.

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                            Людмила МИЛАШЕВИЧ

 

 

 

Додаток 1

до рішення  4 сесії Семенівської селищної ради 8 скликання

від  12 липня  2021 р

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про сектор охорони здоров’я 

Виконавчого комітету Семенівської селищної  ради

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Сектор охорони здоров’я Виконавчого комітету Семенівської селищної ради (далі – сектор) є структурним  підрозділом Виконавчого комітету Семенівської селищної ради, підзвітний Семенівській селищній раді, підпорядкований та підконтрольний Виконавчому комітету Семенівської селищної ради та селищному голові.

1.2 Координація діяльності сектору здійснюється заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів (далі – заступник селищного голови).

1.3.  Сектор у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами інших органів влади, рішеннями Семенівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими  нормативно – правовими актами України, а також та цим Положенням.

         1.4. Сектор не має статусу юридичної особи.

         1.5.Сектор знаходиться за адресою: вул.Незалежності,44, смт.  Семенівка, Кременчуцький район, Полтавська область, 38200.

 

РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕКТОРУ

 

         2.1. Структура сектору затверджується рішенням Семенівської селищної ради.

2.2. Працівники сектору призначаються на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням селищного голови відповідно до чинного законодавства України.

2.3. Положення про сектор затверджується рішенням Семенівської селищної ради. Посадові інструкції працівників сектору розробляються завідувачем сектору та затверджуються селищним головою.

2.4. Покладання на сектор обов'язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до компетенції сектору не допускається.

2.5.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому Регламентом Семенівської селищної ради.

2.6. Реорганізація чи ліквідація сектору здійснюється на підставі рішення Семенівської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

2.7. На працівників сектору: завідувача сектором, спеціаліста І категорії - поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЕКТОРУ

 

3.1. Основними завданнями сектору є:

3.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я.

3.1.2. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території громади та нормативне забезпечення населення медичною допомогою, врахування їх під час розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку.

3.1.3. Вивчення стану здоров’я населення Семенівської територіальної громади, вжиття заходів щодо запобігання і зниження захворюваності тимчасової та стійкої втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя.

3.1.4. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних та неінфекційних захворювань, епідемій.

3.1.5. Розробка, ведення та аудит програм для закладів охорони здоров’я громади.

3.1.6. Контроль забезпечення, в межах наданих повноважень, доступності медичних послуг на території громади, якості медичної допомоги, створення належних умов в закладах охорони здоров’я для перебування в них хворих та роботи персоналу.

3.1.7. Контроль за дотриманням законодавства в галузі охорони здоров’я, стандартів лікування та нормативів надання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я громади.

3.1.8. Організаційно-методичне керівництво та перевірка діяльності установ, закладів та підприємств охорони здоров’я, які належать до комунальної власності Семенівської територіальної громади, організація їх фінансового, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, координація діяльності цих закладів.

3.1.9. Сприяння розвитку мережі закладів охорони здоров’я усіх форм власності, індивідуальної підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.

3.1.10. Сприяння зміцненню матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров’я, забезпечення проведення та підвищення рівня акредитації закладів охорони здоров’я.

3.1.11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у медичному процесі та державної політики в сфері охорони здоров’я в установах, закладах та підприємствах охорони здоров’я громади.

3.1.12. Здійснення міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я. Сприяння залученню гуманітарної та іншої допомоги для комунальних установ, закладів та підприємств охорони здоров'я.

 

3.2. Основними функціями сектору є:

3.2.1. Функції у сфері організації мережі та здійснення керівництва закладами охорони здоров’я:

3.2.2. Визначення потреби у закладах охорони здоров’я та подання пропозиції Семенівській селищній раді, виконавчому комітету ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, медичних кадрів, тощо.

3.2.3. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі установ, закладів, підприємств охорони здоров’я, сприяння їх фінансовому, матеріально-технічному та методичному забезпеченню.

3.2.4. Здійснення, у межах своєї компетенції перевірки закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Семенівської селищної ради.

3.2.5. Підготовка та подання на затвердження Семенівській селищній раді фінансових планів та змін до фінансових планів комунальних установ, закладів, підприємств, підпорядкованих сектору.

3.2.6. Розробка та підготовка проектів розпоряджень селищного голови, проектів рішень селищної ради, виконавчого комітету, та інших нормативно-правових актів відповідно до компетенції сектору.

3.2.7. Здійснення контролю за організацією медичної допомоги.

3.2.8. Сприяння організації проведення медичного обстеження призовників до лав Збройних сил України.

3.2.9. Контроль роботи установ, закладів,підприємств охорони здоров’я, підпорядкованих сектору в надзвичайних та екстремальних умовах.

3.2.10. Контроль заходів щодо поліпшення медичної служби цивільного захисту територіальної громади та проведення планових навчань медичного персоналу для роботи в надзвичайних умовах при ліквідації аварій та катастроф.

3.2.11. Контроль заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я.

3.2.12. Контроль заходів з попередження, лікування, локалізації та ліквідації масових інфекційних захворювань установами, закладами, підприємствами охорони здоров’я, підпорядкованими сектору.

3.2.13. Подання пропозицій селищному голові, в разі виникнення або поширення епідемічних захворювань, екстремальної ситуації.

3.2.14. Подання пропозицій до уповноважених органів про проведення перевірок на підприємствах, установах, організаціях, що не перебувають у комунальній власності, та фізичних, юридичних осіб, які здійснюють надання медичних послуг, у разі порушень дотримання ними умов ведення медичної практики.

3.2.15. Вирішення, в межах своєї компетенції, питань, пов’язаних з будівництвом, капітальним та поточним ремонтом комунальних установ, закладів та підприємств охорони здоров'я.

3.2.16. Сприяння роботі товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я.

3.2.17. Контроль, в межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій установами, закладами та підприємствами охорони здоров'я, підпорядкованими сектору.

3.2.18. Контроль виконання комунальними установами, закладами та підприємствами охорони здоров'я, покладених на них обов’язків.

3.2.19. Погодження установчих документів установ, закладів та підприємств охорони здоров'я, поданняСеменівській селищній раді відповідних проектів рішень.

3.2.20. Організація розроблення бюджетних запитів закладами охорони здоров’я для подання Фінансовому управлінню селищної ради в установлені ним терміни та порядку.

3.2.21. Здійснення організаційних заходів щодо проведення конкурсів на заміщення вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров'я що належать до комунальної власності Семенівської територіальної громади.

3.2.22. Доведення, у встановленому порядку,  до закладів охорони здоров’я відомості про обсяги бюджетних асигнувань.

3.2.23. Здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, отриманих закладами охорони здоров’я, і витрачання ними бюджетних коштів. Одержання звітів про використання коштів від закладів охорони здоров’я і аналіз ефективності використання ними бюджетних коштів.

3.2.24. Контроль та аналіз використання залучених закладами охорони здоров’я коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел для задоволення потреб закладів охорони здоров’я.

3.2.25. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів охорони здоров’я, введенню в дію нових приміщень, реконструкції і переобладнанню діючих закладів, забезпеченню лікувального процесу діагностичним, лабораторним, стерилізаційним та іншим обладнанням та інвентарем відповідно до норм оснащення, оновленню медичної апаратури, санітарного транспорту, здійснення контролю за використанням комунального майна за призначенням.

3.2.26. Контроль заходів з впровадження комп’ютерних методів обліку та автоматизованих систем управління в установах, закладах та підприємствах охорони здоров'я, підпорядкованих сектору.

 

РОЗДІЛ 4. ПРАВА СЕКТОРУ

 

Сектору надається право:

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Виконавчого комітету Семенівської селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.3. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції сектору.

4.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій селищної ради, засіданнях постійних комісій селищної ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених селищною радою, її виконавчим комітетом, селищним головою.

4.5. За дорученням селищного голови та/або заступника селищного голови організовувати і проводити наради з посадовими особами селищної ради, підприємств, установ, організацій з  питань, що належать до його компетенції.

4.6. У разі покладання на сектор функцій, що не передбачені цим Положенням, інформувати про це селищного голову.

 

РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЕКТОРУ

 

5.1. За порушення трудової та виконавчої дисципліни, працівники сектору притягуються до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством.

5.2. Працівники сектору, які не вжили передбачених цим Положенням заходів для усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несуть відповідальність в установленому законом порядку.

 

РОЗДІЛ 6. КЕРІВНИЦТВО СЕКТОРУ

 

6.1. Керівником сектору є завідувач сектору, який підпорядковується та є підзвітним селищному голові, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

6.2 Завідувач сектору призначається на посаду розпорядженням селищного голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня та звільняється з посади, відповідно  до законодавства про працю,розпорядженням селищного голови.

6.3. Кваліфікаційними вимогами до посади завідувача секторує наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра, спеціалістата стажу роботина службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

         6.4. Завідувач сектору:

6.4.1.здійснює  свою діяльність у межах наданих йому повноважень відповідно до Положення  про сектор;

6.4.2. організовує роботу сектору і несе персональну відповідальність за  виконання покладених на сектор завдань;

6.4.3.забезпечує виконання плану роботи виконавчого комітету  з питань, що стосуються роботи сектору, доручень селищного голови та його заступників, плану роботи сектору;

6.4.4. забезпечує роботу з ведення діловодства у секторі, складає та подає  в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції сектору;

6.4.5. розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення  ефективності роботи сектору;       

6.4.6. за погодженням із селищним головою, здійснює розподіл обов’язків між працівниками сектору, контролює виконання  завдань, забезпечує дотримання ними правил внутрішнього розпорядку, трудової і виконавської дисципліни;

6.4.7. розробляє і вносить на затвердження селищногоголови посадові інструкції працівників сектору;

6.4.8. бере участь у роботі комісій та інших дорадчих органів;

6.4.9. координує  взаємодію  сектору з іншими структурнимипідрозділами Виконавчого комітету Семенівської селищної ради;

6.4.10. підписує, візує, завіряє  документи та їх копії в межах  своїхповноважень, визначених посадовою інструкцією чи іншими розпорядчими документами;

6.4.11.  у разі виробничої необхідності, має  право  бути присутнім на засіданнях консультативно-дорадчих органів, нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться  у Виконавчому комітеті Семенівської селищної ради;

6.4.12. у разі виробничої необхідності, має право представляти  сектор у державних  установах  та громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністю  сектору.

6.5. Завідувач сектору повинен  знати:

6.5.1. Конституцію України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку сфери охорони здоров’я; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до компетенції сектору;

6.5.2. порядок підготовки та внесення на розгляд проєктів нормативно-правових актів;

6.5.3. сучасні методи управління персоналом, трудове законодавство, психологіюта ринок праці;

6.5.4. правила ділового етикету;

6.5.5. державну мову;

6.5.6. правила охорони праці та протипожежного захисту.

 

РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЕКТОРУ

 

7.1. Сектор фінансується за рахунок коштів бюджету територіальної громади.

7.2. Сектор користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Користування майном здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

7.3. Оплата праці працівників сектору здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                                            Людмила МИЛАШЕВИЧ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь