Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

У МОЗ роз’яснили, коли викликати «швидку», а коли звертатися до сімейного лікаря

Дата: 17.11.2021 11:58
Кількість переглядів: 187

 

Фото без опису    У яких ви­пад­ках лю­ди­на має пра­во вик­ли­ка­ти «швид­ку»? Як швид­ко бри­га­да має при­їха­ти? Які ви­пад­ки на­ле­жать до ка­те­го­рії «екс­тре­них»? Від­по­ві­ді на ці пи­тан­ня — у Пра­ви­лах вик­ли­ку бри­гад екс­тре­ної (швид­кої) ме­дич­ної до­по­мо­ги, зат­вер­дже­них від­по­від­ним На­ка­зом МОЗ та Нор­ма­ти­вах при­бут­тя «швид­кої», виз­на­че­них Пос­та­но­вою Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів.

Від­по­від­но до Пра­вил вик­ли­ку, бри­га­да екс­тре­ної (швид­кої) ме­дич­ної до­по­мо­ги ви­їж­джає за рі­шен­ням дис­петче­ра опе­ра­тив­но-дис­петчерсь­кої служ­би у ви­пад­ках, ко­ли па­ці­єнт/ін­ша осо­ба по­ві­дом­ляє про та­кі скар­ги/сим­пто­ми:

 • непритомність або порушення притомності;
 • судоми;
 • раптовий розлад дихання, відсутність дихання, неефективність дихання;
 • раптовий біль в грудній клітці;
 • раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням і/або нудотою;
 • раптове порушення зору;
 • порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово;
 • гіпо- та гіперглікемічна кома;
 • гострий біль у черевній порожнині чи/та поперековому відділі;
 • значна зовнішня кровотеча, блювання кров’ю, кровохаркання;
 • ознаки внутрішньої кровотечі (різке падіння артеріального тиску, наростання частоти пульсу, різка загальна слабкість та блідість шкіри тощо);
 • порушення перебігу вагітності (передчасні пологи, кровотеча, інше);
 • анафілактична реакція, спричинена різними чинниками;
 • укуси змій та павуків;
 • травми, які загрожують життю;
 • нещасні випадки будь-якого характеру;
 • тепловий удар і переохолодження, які загрожують життю;
 • асфіксії всіх видів (утоплення, потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи, удушення);
 • надзвичайні ситуацій будь-якого характеру;
 • гострі психічні розлади (з поведінкою, небезпечною для життя пацієнта та/або людей поруч);
 • інші стани, які загрожують життю та здоров’ю людини.

У та­ких ви­пад­ках «Швид­ка» має при­їха­ти на вик­лик, щоб на­да­ти пер­шу до­по­мо­гу хво­ро­му чи по­тер­пі­ло­му і дос­та­ви­ти його до лі­кар­ні.

Нор­ма­тив при­бут­тя за звер­нення­ми, що на­ле­жать до ка­те­го­рії кри­тич­них, — 10 хви­лин з мо­мен­ту над­ходжен­ня звер­нення до дис­петче­ра та прийому вик­ли­ку. Зва­жа­ючи на мож­ли­ві ус­клад­нення (до­рож­ній рух, ме­те­оро­ло­гіч­ні умо­ви, се­зон­ні особ­ли­вос­ті, епі­де­мі­оло­гіч­на си­ту­ація то­що), до­пус­ка­єть­ся пе­ре­ви­щен­ня цього нор­ма­ти­ву, але не біль­ше ніж у 25 % ви­пад­ків.

Нор­ма­ти­ви при­бут­тя за звер­нення­ми, що на­ле­жать до ка­те­го­рії екс­тре­них, — 20 хв. З ог­ля­ду на мож­ли­вість ус­клад­нень до­пус­ка­єть­ся пе­ре­ви­щен­ня нор­ма­ти­ву, але не біль­ше ніж у 15 % ви­пад­ків.

Звер­нення від­но­сять до кри­тич­них або екс­тре­них, за­леж­но від ста­ну па­ці­єн­та та виз­на­че­них кри­те­рі­їв.

Так, до кри­тич­них звер­нень на­ле­жать звер­нення про ста­ни, які суп­ро­вод­жу­ють­ся: від­сутніс­тю ди­хан­ня; не­ефек­тивним ди­хан­ням; оз­на­ка­ми ма­сив­ної кро­вов­тра­ти/кро­во­те­чі і зу­мов­ле­ні: усі­ма ви­да­ми травм різ­ної еті­оло­гії; впли­вом зов­нішніх фак­то­рів (ура­жен­ня елек­трич­ним стру­мом, блис­кавкою то­що); ін­токси­ка­ці­єю та от­ру­єн­ням, у то­му чис­лі уку­са­ми тва­рин, ко­мах то­що; гос­три­ми та хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми.

До екс­тре­них на­ле­жать звер­нення при ста­нах, що суп­ро­вод­жу­ють­ся: по­ру­шен­ням сві­до­мос­ті; оз­на­ка­ми кро­во­те­чі; оз­на­ка­ми гос­тро­го ко­ро­нар­но­го син­дро­му; оз­на­ка­ми гос­тро­го моз­ко­во­го ін­суль­ту; роз­ла­да­ми ди­хан­ня; ін­ши­ми скар­га­ми та оз­на­ка­ми, що виз­на­че­ні як екс­тре­ні; і зу­мов­ле­ні: усі­ма ви­да­ми травм різ­ної еті­оло­гії; впли­вом зов­нішніх фак­то­рів (ура­жен­ня елек­трич­ним стру­мом, блис­кавкою то­що); ін­токси­ка­ці­єю та от­ру­єн­ням, у то­му чис­лі уку­са­ми тва­рин, ко­мах то­що; гос­три­ми та хро­ніч­ни­ми зах­во­рю­ван­ня­ми.

В ін­ших ви­пад­ках, нап­риклад, тем­пе­ра­ту­рі ви­ще 38° чи бо­лю у гор­лі, не­об­хідно звер­ну­ти­ся до сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря.
Бри­га­да «швид­кої» не ви­їж­джає:

 • до пацієнтів для виконання планових призначень лікаря з надання первинної медичної допомоги, а також для виконання ін’єкцій, інфузійної терапії, перев’язок, планової заміни катетерів, зондів, інших планових призначень та маніпуляцій;
 • до пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря з надання первинної медичної допомоги з приводу загострення хронічних захворювань і стан яких не вимагає надання екстреної медичної допомоги;
 • до пацієнтів для надання стоматологічної допомоги;
 • для видалення кліщів;
 • для видачі листків непрацездатності, виписування рецептів і заповнення будь-яких довідок, у тому числі про стан здоров’я, а також для надання судово-медичних висновків;
 • для транспортування трупів у патолого-анатомічні відділення і бюро судово-медичної експертизи.

Та­кож у МОЗ на­га­ду­ють, що про по­яву сим­пто­мів ко­ро­на­ві­рус­ної хво­ро­би не­об­хідно по­ві­до­ми­ти сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря. Са­ма по со­бі на­яв­ність тем­пе­ра­ту­ри або каш­лю не є під­ста­вою для ви­їз­ду бри­га­ди екс­тре­ної ме­дич­ної до­по­мо­ги чи гос­пі­та­лі­за­ції.

На­то­мість, як­що ви від­чу­ва­єте біль у груд­ній кліт­ці, за­диш­ку у ста­ні спо­кою, ма­єте са­ту­ра­цію мен­ше 92 %, по­ру­шен­ня сві­до­мос­ті чи ін­ші оз­на­ки, які заг­ро­жу­ють жит­тю та свід­чать про кри­тич­ний стан — вар­то те­ле­фо­ну­ва­ти на 103.

За матеріалами МОЗ

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора