A A A K K K
для людей із порушенням зору
Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Відкриті дані

Економічне обгрунтування застосування процедури відкритих торгів з особливостями, щодо закупівлі код ДК 021-2015- 03410000-7 Деревина(03413000-8 - Паливна деревина (дрова рубані)

Номер закупівлі: ID: UA-2023-08-22-008098-a

Найменування замовника:

Відділ культури та дозвілля Семенівської селищної ради

 

Код ЄДРПОУ:44072268

Адреса:38200 Україна Полтавська область смт. Семенівка вул. Незалежності, будинок 44-а

Річний план закупівлі UA-P-2023-08-22-002945-a

Аналізуючи відкриті джерела, зокрема електронну систему закупівель прозорро було сформовано очікувану вартість закупівлі  297000, грн з ПДВ 165 м³ дрова

 

 

 

 

 

Додаток 3

до тендерної документації

 

Проєкт договору

с. Семенівка                                                                                         «____» ___________ 2023 р.

 

______________________________________________________________________________, в особі ­­­­_____________________________________________________________________________ , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про відділ (у подальшому Покупець),з однієї сторони, і ________________________________

___________________________в особі _____________________________________ що діє на підставі _______________ (у подальшому Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись чинним законодавством України,  уклали цей договір про таке (далі – Договір):

 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується на підставі заявок Покупця, поставити Покупцю Товар згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» :   дрова рубанікод ДК 021-2015-  03413000-8 - Паливна деревина (дрова)

(далі Товар), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар. Товар постачається окремими партіями згідно письмових заявок та потреб Покупця. Під партією Товару розуміється обсяг Товару, що замовляється Покупцем та визначається у заявці останнього.

1.2. Найменування Товару, асортимент, кількість, ціна за одиницю зазначені в Додаток №1 (Специфікації), що є невід`ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі Товару, можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Покупця або фактичних потреб Покупця.

1.4. Бюджетні зобов’язання  за даним договором виникають у разі наявності та мережах відповідних бюджетних асигнувань на 2023 рік.

2. ЯКІСТЬ  ТОВАРУ

2.1. Продавець повинен поставити Покупцю товар якість якого відповідає  умовам діючих  для даного виду товару стандартів, технічних та інших вимог.

2.2. Покупець в особі уповноваженого матеріально відповідального представника  обов’язково здійснює перевірку Товару в момент його приймання.

2.3. У разі поставки неякісного Товару, Продавець здійснює заміну поставленого  Товару  у повному обсязі на якісний протягом 2-х робочих днів з моменту письмового звернення Покупця, або відшкодовує Покупцю вартість  товару.

2.4. Продавець гарантує якість і надійність товару, що поставляється, протягом гарантійного терміну та підтверджує якість товару відповідними документами при поставці.

2.5. Гарантійний термін складає ___ місяці.

2.6. Якість Товару підтверджується сертифікатом якості виробника і повинна відповідати ГОСТ, ТУ та іншим необхідним умовам, гарантованим заводом-виробником.

2.7. При прийманні Товару Продавець надає Покупцеві змогу ознайомитися із зовнішнім виглядом Товару, з документами, що підтверджують якість Товару, перевірити наявність Товару на предмет вимог до якості, асортименту та кількості.

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Сума Договору становить: ____________________грн. (___________________________грн. ____ коп.), у тому числі податок на додану вартість в розмірі 20%: ___________________грн.  (__________________________грн. _________ коп.).

3.2. Покупець має право в односторонньому порядку відкоригувати ціну Договору, визначену у пункті 3.1 цього Договору, у разі зменшення реального фінансування видатків та фактичних потреб Покупця.

3.4. Ціна за одиницю Товару встановлюється в національній валюті України – гривні.

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна на товар встановлюється відповідно до проведеної електронної закупівлі. Покупець сплачує Продавцю за Товар згідно з цінами, що вказані в специфікації.

4.2. Ціна на товар може змінюватись в бік зменшення за узгодженням сторін (без зміни кількості (обсягу) та якості на товар.

4.3. Оплата Покупцем ціни Товару здійснюється у безготівковій формі на банківський рахунок Продавця згідно виставлених рахунків-фактур та/або видаткових накладних  шляхом переказу відповідних грошових коштів на поточний рахунок Продавця, протягом 90 (дев’яносто) банківських днів від дати поставки Товару на склад Покупця і підписання видаткової накладної.

5. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Відвантаження Товару здійснюється протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення Покупцем заявки Постачальнику.

5.2. Сторони погодили, що заявка на відвантаження Товару надсилається засобами телефонного  або електронного зв’язку з підтвердженням отриманого замовлення уповноваженою особою Постачальника.

5.3. Поставка Товару здійснюється за місцезнаходженням закладів – користувачів товару.

5.4. Факт відвантаження Товару підтверджується підписанням видаткової накладної на Товар представниками Сторін, уповноваженими на це в установленому порядку.

5.5. Разом з Товаром Постачальник повинен передати Покупцю документи, які мають відношення до Товару і належать до передачі разом з ним відповідно до чинного законодавства України. В іншому випадку Покупець має право відмовитися від прийняття Товару.

5.6. Поставка Товару повинна передбачати дотримання вимог щодо охорони довкілля.

5.7. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент його отримання від Постачальника згідно видаткової накладної. Поставка Товару вважається виконаною Постачальником в момент передачі партії товару Покупцю та підписання останнім видаткової накладної.

5.8. Покупець має право пред’явити претензію Постачальнику по кількості та якості та по неналежному встановленню Товару. Претензія готується і подається у письмовій формі і пред’являється Постачальнику, по кількості – у день прийому-передачі Товару, по якості – у будь-який момент впродовж терміну дії договору. При виникненні претензій по якості Товару, або інші обставини, що перешкоджають нормальному функціонуванню Товару за призначенням, що трапилися з вини Постачальника, останній за свій рахунок повинен здійснити додаткову поставку або заміну неякісного Товару протягом 5-ти (п’яти)календарних днів з дати отримання письмового повідомлення від Покупця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець зобов’язаний:

6.1.1. Прийняти поставлений Товар.

6.1.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар відповідно до цього Договору.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Отримати Товар, у строки, встановленіцим Договором.

6.2.2. Зменшувати кількість, номенклатуру Товару, та загальну суму Договору.

6.2.3. Повернути Постачальнику документи без здійснення оплати в разі неналежного оформлення цих документів, (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.4. Достроково розірвати цей Договір  у  разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це Постачальника у строк до 10 календарних днів.

6.3. Постачальник зобов’язаний:

6.3.1. Постачати Товар у строки, встановлені цим Договором.                                          

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, встановленим цим Договором.

6.3.3. В разі виявлення невідповідності Товару якості замінити його на Товар належної якості за власний рахунок.

6.3.4. Своєчасно надати Покупцю належним чином оформлені документи відповідно до чинного законодавства України та Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату поставленого Товару.

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право   достроково розірвати цей Договір,  повідомивши  про  це Покупця  у строк до 10 календарних днів.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІССТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

 

7.1 За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством України.

7.2 У разі порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) Товару Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісних та/або некомплектних Товарів. У разі постачання (передачі) неякісного та/або некомплектного Товару Продавець усуває недоліки своїми силами за власний кошт протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання від Покупця листа з такими зауваженнями.

  1. У разі порушення Продавцем строків поставки Товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості Товарів, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.
  1. У разі односторонньої відмови Продавця від виконання умов цього Договору Продавець сплачує Покупцю неустойку (штраф) у розмірі 10 (десяти) відсотків ціни (вартості) Товару за цим Договором.
  2. Сплата штрафу та/або пені чи застосування інших санкцій за цим Договором не звільняє Сторони від взятих на себе зобов'язань за цим Договором.
  3. Продавець забезпечує виконання своїх зобов'язань за Договором у розмірі 5 (п'ять) % його вартості, у формі банківської гарантії. Продавець, не пізніше дати укладання Договору вносить забезпечення виконання Договору, у формі оригіналу банківської гарантії, у розмірі 5 % вартості Договору, що становить ____________________________________________________________  грн.

(_____________________________________ ). Строк дії забезпечення виконання

Договору повинен відповідати строку дії Договору. У разі продовження строку дії Договору, строк дії забезпечення виконання Договору продовжується на відповідний термін.

  1. Надана Продавцем Покупцю у якості забезпечення виконання Договору, банківська гарантія повинна свідчити про безумовний та безвідкличний обов'язок банківської установи - гаранта, сплатити на користь Покупця (до відповідного бюджету) суму забезпечення виконання Договору, у разі невиконання або неналежного виконання Продавцем (Принципалом)своїх зобов'язань за Договором, при цьому в гарантії строк розгляду вимоги Покупця (Бенефіціара) повинен становити не більше 5-ти банківських днів з дати отримання такої вимоги.
  2. Покупець повертає Продавцю забезпечення виконання Договору:
 • після виконання Продавцем Договору;
 • за рішенням суду щодо повернення забезпечення Договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору нікчемним;
 • у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»;
 • згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.
  1. Забезпечення виконання Договору у вигляді оригіналу банківської гарантії повертається Покупцем особисто або поштою протягом п'яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення виконання Договору.
  2. Покупець не повертає Продавцю забезпечення виконання Договору, у разі:

- відмови Продавця від виконання своїх зобов'язань за Договором;

- порушення Продавцем з його вини строків поставки Товару, передбачених Договором;

- порушення Продавцем умов Договору щодо належного виконання зобов'язань за цим Договором, у тому числі стосовно якості Товару.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: а) повінь, ураган, землетрус, шторм, осідання ґрунту, цунамі, інші стихійні лиха природи; епідемії; б) пожежі, вибухи, вихід з ладу чи пошкодження машин та устаткування, радіаційне, хімічне зараження; в) страйки, саботаж, блокада, локаут та інші непередбачені зупинки на виробництві; г) оголошена або неоголошена війна, інші військові дії, революція, масові заворушення, піратство; ґ) законні або незаконні дії органів державної влади або управління та їх структурних підрозділів, які перешкоджають виконанню контракту (наприклад, ембарго на експорт/ імпорт, валютні обмеження, міжнародні санкції тощо); д) інші обставини, які не залежать від Сторін, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

8.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, зобов’язана в 10-денний термін сповістити іншу Сторону про настання (припинення) обставин непереборної сили з обов’язковим наданням підтверджуючого документу, виданого Торгово-промисловою палатою.

8.3. Наявність та тривалість обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

8.4. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більш 3-х (трьох) місяців, то кожна зі Сторін буде має право відмовитися виконувати свої договірні зобов'язання і, у даному випадку, жодна зі Сторін не буде мати права жадати від іншої Сторони відшкодування збитків.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів Сторониз обов'язуються вирішувати їх  шляхом  взаємних переговорів.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються у судовому порядку у відповідності з чиним законодавством України. Сторони домовилися, що для спорів за цим Договором встановлюється обов’язкова процедура досудовоговрегулювання.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання Сторонами і діє протягом періоду воєнного стану оголошеного Указами Президента України, але не пізніше ніж до 31.12.2023 року, а в частині здійснення розрахунків – до повного їх виконання.

10.3. Договір може бути змінено лише за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Додаткових Договорів .

11. ІНШІ  УМОВИ

11.1. Цей Договірукладено українською мовою у двох оригінальних примірниках кожен з яких маєо днакову юридичну силу,  по одному для кожної  Сторони Договору.

11.2 Після укладення цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні домовленості та протоколи про наміри з питань, що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3. Про зміни банківських реквізитів, поштової адреси, реорганізації Сторони зобов’язані повідомляти одна одну протягом 5-ти робочих днів з моменту ухвалення відповідного рішення чи внесення відповідних змін, які оформляються додатковою угодою.

11.4. У випадках, не передбаченихцим Договором, Сторони керуються чиним законодавством України. В разі встановлення невідповідності будь-яких положень цього Договору чинному законодавству це положення втрачає силу, що не спричиняє визнання всього Договору недійсним в цілому або таким, що не підлягає виконанню, оскільки Сторони визнають, що даний Договір міг бути укладеним без такого положення. У випадку, якщо виявиться недійсним положення Договору, яке є істотним, Сторони зобов’язуються протягом 2 (двох) робочих днів з моменту визнання недійсним такого положення, внести відповідні зміни до Договору, з метою приведення недійсного положення Договору у відповідність з чиним законодавством України.

11.5. Умови цього Договору не повинні відрізнятися від змісту Тендерної пропозиції Постачальника (переможця процедуриз акупівлі) та не повинні змінюватис япісля його підписання до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків передбачених цим Договором та чиним законодавством України.

11.6. Сторони не мають передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій особі, без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.7. Кожна сторона надає безстрокову згоду на обробку її персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних  даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI

11.8. Сторони дійшли згоди щодо можливості оприлюднення інформації, зазначеної в договорі та документах, які підтверджують його виконання (договір, видаткова накладна, платіжне доручення, ТТН тощо).

12. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

12.1 Сторони зобов'язуються не здійснювати (як безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові права, переваги та будь- які інші преференції працівникам Сторін та особам, які пов'язані будь-якими відносинами з Сторонами, що є відповідальними за умови виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої Сторони, та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам Сторін.

12.2У разі надходження до будь-якої Сторони, вимог чи пропозицій про отримання матеріальних/нематеріальних заохочень, зацікавлень, стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав, переваг та будь-яких інших преференцій, за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з використанням наданих їм повноважень на користь контрагента, останній зобов'язаний негайно повідомити іншу Сторону про такі факти.

12.3Сторони зобов'язуються дотримуватис вимог антикорупційного законодавстваУкраїни та вживатимуть усіх необхідних заходів для запобігання та виявлення корупції при виконанні умов цього Договору.

12.4Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних застережень цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

 

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

 

13.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Додаток №1 до Договору – Специфікація.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Покупець:
Постачальник:

 

 

_____________ /___________________/

        (підпис)

                             М. П.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Договору № _____________

 

 

   від «_____»______________2023 р.

 

 

С П Е Ц И Ф І К А Ц І Я

дрова для опалення приміщень закладів Культури та дозвілля Семенівської селищної ради

 

 

№ з/п

Найменування Товару

Од. виміру

Кількість

Ціна

за одиницю,

 грн. без ПДВ

Загальна сума,

грн.

 без ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього без  ПДВ

 

 

ПДВ  

 

 

РАЗОМ

 


 

 

 

 

 

Покупець:
Постачальник:

 

 

 

_____________ /___________________/

        (підпис)

                             М. П.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: *Доповнення умовами, якщо вони не визначені цим проектом Договору (за потреби їх внесення у зв’язку з нормами чинного законодавства України, вимогами Покупця) – здійснюється на етапі укладення Договору.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора