Семенівська селищна рада
Полтавська область, Кременчуцький район

Статут КП "Семенівська лікарня"

Статут КП "Семенівська лікарня" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради затверджено рішеннями першої сесії  селищної ради восьмого  скликання від 18.12.2020 №36 та  третьої позачергової сесії Оболонської сільської ради восьмого скликаня від 21.12.2020 №27.

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«СЕМЕНІВСЬКА ЛІКАРНЯ»

СЕМЕНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ОБОЛОНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

З М І С Т

 1. Загальні положення
 2. Найменування та місцезнаходження
 3. Мета та предмет діяльності
 4. Правовий статус
 5. Статутний капітал. Майно та фінансування
 6. Права та обов’язки
 7. Управління підприємством та контроль за його діяльністю
 8. Організаційна структура підприємства
 9. Повноваження трудового колективу
 10. Контроль та перевірка діяльності
 11. Військовий облік та цивільна оборона
 12. Припинення діяльності
 13. Порядок внесення змін до Статуту Підприємств
 14.  
 15. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕМЕНІВСЬКА ЛІКАРНЯ» Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

          1.2. Підприємство створене за рішенням двадцять сьомої сесії                 сьомого скликання Семенівської районної ради від 15.02.2019 року відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Семенівської центральної районної лікарні (код ЄДРПОУ 01999494) у комунальне некомерційне підприємство. Майно лікарні є власністю Семенівської та Оболонської територіальних громад в особі Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради.

    1.3.    Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків КП «Семенівської центральної районної лікарні».

   1.4. Підприємство створене на базі майна комунальної власності Семенівської та Оболонської територіальних громад в особі Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради.

  1.5.    Засновникоми, власниками та органами управління майном Підприємства є Семенівська селищна рада, Оболонська сільська рада (надалі – Засновники). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновникам.

  1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

    1.7. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

    1.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства в розумінні п.1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

      1.9. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновників, як і Засновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

   1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, власними локальними актами (наказами, розпорядженнями, правилами, положеннями, інструкціями тощо та цим Статутом.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

          2.1. Найменування:

       2.1.1. Повне найменування Підприємства: - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕМЕНІВСЬКА ЛІКАРНЯ» СЕМЕНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ТА ОБОЛОНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ;

   2.1.2.  Скорочене найменування Підприємства: - КП «СЕМЕНІВСЬКА ЛІКАРНЯ».

          2.2. Місцезнаходження Підприємства: 38200, Полтавська область, Семенівський район, смт. Семенівка,  вул. Шевченка, 78.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

          3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг у порядку та обсязі, встановлених законодавством.

          3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

          створення разом із Засновниками (Власниками) умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

     надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;

      надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

        організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

       організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

       проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

       направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

          проведення профілактичних оглядів;

         придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

    здійснення заходів по профілактиці, ранньому виявленню та лікуванню інфекційних, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІД інфекції;

        вжиття заходів профілактики і лікування карантинних захворювань та інших хвороб, небезпечних для оточуючих;

    проведення аналізу показників стану здоров’я населення, розробка та забезпечення здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення територіальних громад, пропагування здорового способу життя;

      формування заявок на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, організація відповідно до законодавства проведення таких закупівель;

       організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо;

       організація та проведення роботи зі зверненнями громадян і юридичних осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством України;    

        збір, обробка, зберігання та захист персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів.

  3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

      3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику і має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Засновник отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

      3.5. Підприємство має право займатися іншими, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України, видами діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

          4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки  юридичної  особи   Підприємство  набуває  з  дня   його  державної

реєстрації.

      4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є спільною власністю Семенівської та Оболонської територіальних громад в особі Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради, на праві оперативного управління.

    4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником, самостійно організовує надання медичних послуг за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

  4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

   4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

  4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

    4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

  4.9. Підприємство самостійно розробляє тарифи на платні послуги, які надаються поза договорами про медичне обслуговування населення.

 

 1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

          5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновниками, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

    5.2. Підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди Засновників. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством. Усі питання,  які  стосуються  відмови  від  права  на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновниками.

          5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

          5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

          5.3.2.  Кошти місцевих бюджетів (бюджетні кошти);

          5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновників) майна, закріпленого на праві оперативного управління; доходи, одержані від надання платних послуг та інших видів господарської діяльності, отримані згідно з чинним законодавством України;

          5.3.4.  Цільові кошти;

          5.3.5.  Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

          5.3.6.  Кредити банків;

          5.3.7.  Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

          5.3.8. Майно, що надходить безоплатно, або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

    5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

          5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

          5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, з них 500,00 Семенівської селищної ради, що становить 50% статутного капіталу  та 500,00 грн. Оболонської сільської ради, що становить 50% статутного капіталу.

     5.5.  Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань за згодою Засновників.

          5.6.   Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

     5.7.  Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

          5.8.   Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

          6.1. Підприємство має право:

          6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

          6.1.2.  Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

  6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

 6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

  6.1.5. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.

   6.1.6. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

 6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

 6.1.8. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.

  6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

 6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

     6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

      6.2. Підприємство зобов’язане:

   6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

   6.2.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

   6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я в Семенівській та Оболонській територіальній громадах.

 6.2.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

   6.2.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

    6.2.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.   

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

          7.1. Управління Підприємством здійснюють  Засновники.

          7.2. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду на конкурсній основі в порядку, визначеному Засновниками, шляхом укладання з ним контракту.

    Зміна складу Засновників не є підставою для припинення дії контракту, укладеного з Головним лікарем.

         7.3. Засновники (Власники):

       7.3.1. Визначають головні напрямки діяльності Підприємства, затверджують плани діяльності та звіти про його виконання;

          7.3.2. Затверджують Статут Підприємства та зміни до нього;

    7.3.3. Затверджують фінансовий план Підприємства протягом року та контролюють його виконання;

          7.3.4. Укладають і розривають контракт з Головним лікарем Підприємства та здійснюють контроль за його виконанням;

          7.3.5. Погоджують Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

          7.3.6. Здійснюють контроль за ефективністю використання комунального майна, що закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

          7.3.7. Приймають рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначають ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджують ліквідаційний баланс.

          7.3.8. Затверджують Положення про платні медичні послуги, що надаються Підприємством поза договорами про медичне обслуговування населення.

     7.4. Територіальні громади  укладають з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих бюджетів.

         7.5. Головний лікар Підприємства:

        7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує  від  його  імені  документи  та   видає  довіреності  і  делегує  право

підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.

       7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновників.

        7.5.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.

      7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.

    7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.

          7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.

          7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.

          7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим.

          7.5.9. Подає в установленому порядку Засновникам квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 1 лютого надає Засновникам бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновників надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.

          7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю   рішення   в  сфері  трудових   відносин,  укладає  трудові  договори  з

працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.

    7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.

       7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

          7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.

      7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

      7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

          7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

     положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

          порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

          порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.

   7.5.17. За погодженням із Засновниками та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна.

  7.5.18. Надання в оренду нерухомого майна, відбувається за рішенням Головного лікаря Підприємства з попереднім  погодженням із власниками у порядку, визначеному законодавством, та актами органів місцевого самоврядування.

  7.5.19. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновниками і Головним лікарем Підприємства.

    7.5.20. Виконує розпорядження селищного та сільського голів та рішення сесій Засновників.

      7.5.21. Затверджують розроблені Підприємством тарифи на платні медичні  послуги, що надаються Підриємством поза договорами про медичне обслуговування населення.

     7.6. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за своєчасне складання фінансових планів та виконання показників Підприємства, додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

    7.7. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

          8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Головним лікарем Підприємства.

          8.2. Підприємство включає в себе стаціонарну та поліклінічну служби, які обслуговують доросле та дитяче населення Семенівської та Оболонської територіальних громад.

          8.3. Стаціонарна служба здійснює спеціалізовану терапевтичну, хірургічну, неврологічну, акушерсько-гінекологічну, інфекційну, педіатричну допомогу населенню.

          8.3.1. До складу стаціонарної допомоги входять:

         інфекційне відділення з педіатричними соматичними ліжками, терапевтичне відділення з неврологічними ліжками, хірургічне відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками, група анестезіології та інтенсивної терапії, приймальне відділення.

        8.4. Поліклінічна служба надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та діагностичну допомогу населенню.

          8.4.1. До складу поліклінічної допомоги входять:

стоматологічне відділення та наступні кабінети: кардіологічний, ендокринологічний, хірургічний, онкологічний, жіноча консультація, педіатричний, офтальмологічний, отоларингологічний, неврологічний, психіатричний, дерматовенерологічний, інфекційний, фтизіатричний, наркологічний.

          8.5. У складі Підприємства функціонують:

          Госпрозрахунковий кабінет зубопротезування, рентгенологічний кабінет, прозекторська, клініко-діагностична лабораторія, кабінет ВІЛ/СНІД діагностики, кабінети функціональної та ультразвукової діагностики, фізіотерапевтичний кабінет, пункт переливання крові, інформаційно-аналітичний відділ, бухгалтерія, адміністративно-управлінська та господарська частини.

       8.6. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Головним лікарем.

          8.7. Штатну чисельність Підприємства Головний лікар визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому  законодавством  та  цим   Статутом   порядку  з  урахуванням

необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

 

          9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

          Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

          Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

          9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

          9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Головний лікар Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

     9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

          9.5. Право укладання колективного договору надається Головному лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

          Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не рідше, ніж один раз на рік.

      9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

          9.7. Джерелами коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності, а також дотації з бюджету.

          Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розмір надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновниками.

   9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

   9.9. Адміністрація Підприємства зобов’язана забезпечити для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність в установленому законом порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

 

 1. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

          10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

       10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

    10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

          10.4. Засновники мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновникам, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

      10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та законодавству.

 

 1. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

 

          11.1. Підприємство веде облік військовозобов’язаних медичних працівників відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок».

          11.2. Підприємство приймає участь у заходах при виникненні надзвичайних ситуацій відповідно до Закону України «Про цивільну оборону

України» та нормативно-правових актів Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я та Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. 

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

          12.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішеннями Засновників, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

          12.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

   12.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновниками або за рішенням суду.

       12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

      12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

  12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

       Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

      12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

   12.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

       12.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

          12.10. У разі виходу із засновників, ліквідації одного із засновників його права обов’язки та зобов’язання щодо Підприємства переходять до інших засновників Підприємства.

          12.11. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

          13.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновників, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

          13.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора